Problem

 

För varje år blir störningar från trafiken genom Söderköping allt värre. Idag uppstår extrema problem under dagar då det är som allra mest biltrafik. Prognoser visar att att dessa problem inom bara några år kommer att uppstå varje veckohelg under semestermånaden juli om ingenting görs åt situationen.

 

E22 går genom Söderköpings tätort och passerar där sju signalreglerade korsningar och bron över Göta kanal, som öppnas regelbundet maj–september. Under den tiden på året kommer också de stora trafikströmmarna. Detta leder till uppåt en mil långa bilköer, eftersom trafiken inte hinner passera trafiksignalerna mellan broöppningarna. Inga prognoser eller tendenser tyder på en minskning av biltrafiken. Tvärtom beräknas den fortsätta öka.

 

Detta innebär under högsäsong:

Idag:         24000 fordon/dygn   Kötid: ½ timme

År 2020:  28000 fordon/dygn   Kötid: 1 ½ timme

(Vägverket Konsult 2005b).

 

Något måste göras. Vägen måste få en standard som motsvarar de krav, som bör ställas på landets viktigaste nationella väg längs sydostkusten.

 

 

Lösningar

 

Vägverket har gjort ett antal vägutredningar och studier angående E22 genom Söderköpings tätort och korsningen med Göta kanal. Flera olika alternativ har studerats och de senaste femton årens utredningar har resulterat i ett antal slutsatser. För det första konstateras att en förbifart väster om tätorten är det enda rimliga alternativet för att åstadkomma en godtagbar trafiksituation.

 

I augusti år 2002 beslutade Vägverket att ett alternativ med västlig förbifart och tunnel under kanalen skulle ligga till grund för fortsatt planering. Billigare lösningar med en eller två öppningsbara lågbroar studerades i det följande arbetet. Vägverket redovisade i en kompletterande vägutredning i december år 2004 två olika förslag med öppningsbar lågbro. Med en framtida ökning av trafiken bedömer Vägverket att detta inte är hållbara lösningar då köstoppen kommer att bli längre på sikt. Lösningar med en högbro bedömdes inte vara möjliga med hänsyn till ingrepp i kulturmiljön.

 

 

 

Charetten

 

År 2005 tog Vägverket initiativ till en charrette, som kort kan beskrivas som en form av rådslag. I rådslaget deltog förutom Vägverket, Söderköpings kommun, Regionförbundet, AB Göta kanalbolag och Länsstyrelsen Östergötland. Norrköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner var deltagare i en referensgrupp. Syftet med charretten var att tydliggöra hur förbifarten kan förenas med en utbyggnad av tätorten och passagen av Göta kanal.

 

Charretten sammanförde Vägverkets, kommunens och kanalbolagets planeringar. (Samtidigt som intresserade och berörda i Söderköping fick speciella möjligheter att sätta sig in i och påverka planeringen.)

 

Det konkreta resultatet från charretten visar hur en förbifart, inklusive passagen av Göta kanal, kan förenas med en utbyggnad av tätorten. Själva passagen E22–Göta kanal föreslogs bestå av en lågbro för vägtrafiken över Göta kanal och en båtlyft som lyfter båtarna över bron. Båtlyften har en konstruktion som är unik i världen och bedöms bli en besöksattraktion i sig. Runt båtlyften är det samtidigt tänkt att vidareutveckla besöksområdet längs kanalen.

 

Samtliga charetteteam tog med båtlyften i sina förslag och vägverket ansåg att båtlyften var ett mycket intressant alternativ och beslöt att utreda den vidare (se Krebs und Kiefer). Samtliga deltagande parter ställde sig bakom förslaget och var beredda att pröva det mer ingående i sina respektive organisationer.

 

För mer information om Charetten se Den gemensamma lösningen.

 

 

Jämförelse av kanalpassager

 

Båtlyft

Alternativets fördel är att trafiken på väg E22 inte störs av broöppningar. Anläggningskostnaden är lägre än för tunnelalternativet men högre jämfört med öppningsbar bro. Positivt är att båtlyften kan ses som en turistattraktion vilket medför att extern finansiering blir möjlig.

 

Tunnelalternativet

Tunnelns längd måste vara ca 300 meter och med anslutande tråg och stödmurar blir längden ca 500 meter. Alternativets fördel är att trafiken på väg E22 inte störs av broöppningar. Nackdelen med de branta lutningarna kan medföra sämre sikt och därmed lägre skyltad hastighet jämfört med övriga alternativen. Tunnelalternativet har högst anläggningskostnad.

 

Öppningsbar bro

Fördelen är att alternativet har den lägsta anläggningskostnaden. Nackdelen med en öppningsbar bro är att kilometerlånga köer kommer att uppstå under vissa tidpunkter med hög trafik. Vägverket anser att denna lösning inte är en hållar lösning för framtiden.

 

 

För mer detaljer kring kostnadsberäkningar och jämförelser se Tillägg till vägutredning. samt broschyren E22 Förbifart Söderköping Passagen av Göta Kanal.